Projekt SIA

 

Od septembra 2011 začína Občianske združenie „Za dôstojný život“, sídlom Vajanského 71 v Lučenci realizovať projekt pod názvom Zvýšenie kvality poskytovaných služieb mimovládnych organizácií prostredníctvom vzdelávania zamestnancov a dobrovoľníkov. Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.esf.gov.sk) v zastúpení Sociálnej implementačnej agentúre – SORO (www.sia.gov.sk). Hlavným opatrením projektu bude Zlepšenie kvality služieb poskytovan.ch verejnou správou a neziskovými organizácia.


Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality poskytovaných služieb mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti prostredníctvom vzdelávania a zvýšenia odbornosti ich zamestnancov a dobrovoľníkov.

 

Hlavný cieľ projektu bude naplnený prostredníctvom čiastkových cieľov zameraných na:

-      zvýšenie kvalifikácie, teoretických a praktických zručností zamestnancov a dobrovoľníkov mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti,

-      zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb prostredníctvom supervízie,

-      nastavenie štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb a spolupráce mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti na základe vypracovanej stratégie.

 

Fotogaléria z projektu SIA

Strategia_standardov_kvality.pdf (1,3 MB)

                                                          

 www.sia.gov.sk                                                            www.esf.gov.sk       

Kontakt

Za dôstojný život Vajanského 71
984 01 Lučenec

IČO 37817388
DIČ 2021575094
V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte Útulok (COR):
047/43 31 566
0948 341 751
cor@dostojnyzivot.sk


OZ ,,Za dôstojný život"
Centrum pre deti a rodiny
047/43 22 384
ozdostojnyzivot@gmail.com