zdroje a dokumenty

A.) Dokumnety: Dodržiavanie ľudských práv a slobôd

  1. všeobecná_deklarácia_ľudských_práv.pdf (52233) 

  2.  ústava_slovenskej_republiky.pdf (559068)

  3. Charta-OSN.pdf (139261)

  4.    Medzinárodný-dohovor-o-odstránení-všetkých-foriem-rasovej-diskriminácie.pdf (142415)

  5.    Dohovor-o-odstránení-všetkých-foriem-diskriminácie-žien.pdf (122370)

B.)Zdroje: Dodržiavanie ľudských práv a slobôd

  1. www.consilium.europa.eu/sk/policies/human-rights/

  2. www.amnesty.sk/dokumenty-a-dohovory-organizacie-spojenych-narodov/

C.)  Súčasné členstvo v Rade pre ľudské práva v 14. cykle 1. januára - 31. decembra 2020:

 
Súčasné členstvo v Rade pre ľudské práva v 14. cykle 1. januára - 31. decembra 2020

Kontakt

Za dôstojný život Vajanského 71
984 01 Lučenec

IČO 37817388
DIČ 2021575094
V prípade záujmu o ubytovanie kontaktujte Útulok (COR):
047/43 31 566
0948 341 751
cor@dostojnyzivot.sk


OZ ,,Za dôstojný život"
Centrum pre deti a rodiny
047/43 22 384
ozdostojnyzivot@gmail.com